Daily Promotions

E-Newsletter รายวันและรายสัปดาห์จากแต่ละพื้นที่สาขา เป็นเครื่องมือที่ให้สมาชิกธุรกิจสามารถโปรโมทและเลือกซื้อสินค้าและบริการ ผ่านระบบออนไลน์ทั้งในระดับสาขา ในประเทศ และต่างประเทศไปยังกว่า 35,000 ธุรกิจทั่วโลก